ဇောချည်

 • Polyester Carpet Yarn 600D
  Polyester ကော်ဇောချည် 600D

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Polyester Yarns For Use in Carpets
  ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန် Polyester ချည်များ

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Dope-dyed Carpet Yarn 600D
  ဆိုးဆေးဆိုးထားသော ကော်ဇောချည် 600D

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Polyester Yarn For Weaving Carpet
  ကော်ဇောယက်ရန်အတွက် Polyester ချည်ထည်

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Carpet Yarn 600D
  ကော်ဇောချည် 600D

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Carpet Yarn 900D
  ကော်ဇောချည် 900D

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Three Col Yarn 900D
  Col Yarn 900D သုံးခု

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Polyester Carpet Yarn
  Polyester ကော်ဇောချည်

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Polyester Carpet Yarn For Living Room
  ဧည့်ခန်းအတွက် Polyester ကော်ဇောချည်

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ
 • Polyester Yarns 600D For Carpet
  ကော်ဇောအတွက် Polyester ချည်မျှင် 600D

  Acrylic၊ polypropylene၊ နှင့် ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကော်ဇောပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ကော်ဇောလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော၊ polypropylene နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော ကော်ဇောများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် polyester ချည်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ecru အပြင်၊ dope-dyed နှင့် bobbin ဆိုးသည်။

  ပိုပြီးဖတ်ပါ